Co determinuje SATYSFAKCJĘ w zespole?

W codziennym życiu organizacyjnym, w klubach i grupach, satysfakcja zespołowa jest kluczowa. Badając tę kwestię w ramach mojego klubu Toastmasters, odkryłam ciekawe trendy. Co decyduje o zadowoleniu z klubowego uczestnictwa? Jakie cele przyświecają nowym członkom, a co przyciąga obecnych? Jakie problemy napotykają i jakiego wsparcia szukają? Postanowiłam to zbadać. Oto moje wnioski.

* TWÓJ LEADERSHIP *

5/11/202410 min read

Satysfakcja zespołowa. Kreujemy przyszłość

Jako kilkuletni, zaangażowany członek organizacji Toastmasters uwielbiam wykorzystywać w pełni potencjał projektów Pathways. Dlatego zdecydowałam się zrealizować projekt Researching and Presenting badając poziom satysfakcji w moim rodzimym klubie.

Dodatkowo bliski sercu jest mi rozwój ludzi oraz to, aby czerpali oni maksimum satysfakcji z tego, w co się angażują. Postanowiłam dowiedzieć się jakie są ich motywacje i największe bolączki w klubie. Przedstawiona analiza miała na celu poszerzenie świadomości klubowiczów, wspólne wypracowanie nowych pomysłów ku większej satysfakcji wszystkich.

Co z tego wyszło, sami zobaczcie :)

Wg stanu na 10 maja 2024 r. nasz klub liczy sobie 26 członków. Do badania zaprosiłam także byłych członków klubu. Badanie przeprowadziłam metodą ankiety internetowej w dniach od 18 kwietnia do 27 kwietnia 2024 roku, na próbie reprezentatywnej* składającej się z 32 respondentów. Wśród nich aż 47% stanowiły osoby, które kiedyś należały do naszego klubu, lecz obecnie nie są już opłaconymi członkami.

Tym bardzie dziękuję za wszystkie oddane głosy!

*ankieta została udostępniona indywidualnie wszystkim znanym mi byłym i obecnym członkom klubu oraz została przeprowadzona w sposób anonimowy dla innych uczestników, z poszanowaniem prywatności i poufności.

Co zaskakujące, najbardziej usatysfakcjonowani klubowicze regularnie uczęszczają na co tygodniowe spotkania, jednak połowa z nich już nie jest naszymi członkami. Gdzie tkwi więc szkopuł?

Co więc najbardziej motywuje klubowiczów do aktywnego uczestnictwa a co obniża ich zaangażowanie? Co musiałoby się stać, aby byli członkowie powrócili w szeregi klubu?

Na ankietę składało się 12 pytań

Pierwsze pięć pytań miało za cel zidentyfikować profil klubowicza pod względem czasu członkostwa w klubie, częstotliwości udziału w spotkaniach, aktywności i zaangażowania.

Kolejne dwa pytania dotyczyły pierwotnego celu przystąpienia do klubu, oraz tego, co aktualnie ankieter uważa dla siebie za najbardziej atrakcyjne w organizacji.

Jedno pytanie w ankiecie w formie otwartej umożliwiało opisanie przez respondenta szerzej problemów, z jakimi się spotyka w klubie. W celu ograniczenia ryzyka błędów poznawczych, analizę odpowiedzi na pytanie otwarte przeprowadziłam w dwóch etapach z pomocą czatu GPT. W pierwszym kroku zgrupowałam odpowiedzi według mojego zrozumienia oraz wydałam polecenie zgrupowania problemów w tą samą ilość kategorii korzystając z czata GPT. W drugim etapie uwspólniłam kategorie problemów i powtórzyłam grupowanie.

Dwa kolejne pytania umożliwiały poznanie, jaki rodzaj wsparcia w obliczu problemów preferuje dana osoba i z jakiego rodzaju pomocy faktycznie korzysta lub korzystała w klubie.

W przypadku, gdy ankieter nie jest już naszym opłaconym członkiem klubu, został również poproszony o odpowiedź na pytanie: co musiałoby się stać, aby powrócił w aktywne szeregi naszego klubu.

Na zakończenie pojawiło się pytanie o poziom odczuwanego zadowolenia w klubie w skali od 1 do 5.

Z jakimi celami przychodzą nowi członkowie do naszego klubu?

Celem zwykle nazywamy zamierzony rezultat, który dążymy osiągnąć poprzez nasze działania lub wysiłek. Cel dlatego stanowi istotny czynnik motywacyjny dla jednostek. Z jakimi więc motywacjami przychodzą do klubu nowe osoby?

W ponad połowie przypadków nowi członkowie przystępują do klubu, aby szlifować umiejętności występowania na scenie, w tym umiejętności trenerskie oraz uczyć się efektywnej komunikacji (30% i 24%).

Dodatkowo, rozwijanie umiejętności przywódczych (16%) stanowi kolejny ważny cel, który można osiągnąć dzięki uczestnictwu w organizacji Toastmasters.

Cieszę się, że nasza organizacja w oczach potencjalnych członków nie jest postrzegana jedynie jako miejsce edukacyjne. Zgodnie z opinią 18% respondentów, istotny jest także aspekt integracyjny i możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych.

Dodatkowo, dzięki poszerzaniu sieci kontaktów, ankietowani dostrzegają potencjał w rozwoju i promocji własnego biznesu (9%).

Warto również zauważyć, że uczestnictwo w klubie daje szansę na pokonywanie lęków i słabości, oraz inspiruje do działania (3%).

Które elementy organizacji uważane są przez obecnych członków za najbardziej atrakcyjne?

Im dłużej jesteśmy związani z klubem i im bardziej angażujemy się w jego życie, tym bardziej doceniamy różne elementy organizacji.

Nasze cele i aspiracje ewoluują wraz z doświadczeniem.

Obecni członkowie największą wartość widzą w organizowanych szkoleniach i warsztatach (21%), oraz w realizacji mów zgodnie ze ścieżką projektową Pathway (18%).

Integracje odgrywają istotną rolę w naszej organizacji - docenia je aż 16% ankietowanych. Nie mniej jednak, możliwość testowania własnych pomysłów na scenie (14%) oraz rozwój kompetencji przywódczych w zarządach (13%) są równie cenione. Regularne konkursy mów, stanowiące kwintesencję wystąpień publicznych w Toastmasters, są atrakcyjne dla 10% ankietowanych.

Niektórzy z naszych członków, zwłaszcza potencjalni lub obecni przedsiębiorcy, widzą w klubie szansę na rozwój swoich biznesów (6%). Dla 2% uczestnictwo w spotkaniach klubowych stanowi również świetną alternatywę spędzania czasu wolnego.

Z jakimi problemami członkowie spotykają się w klubie najczęściej?

Zazwyczaj pod pojęciem problem rozumiemy istotną kwestię, która wymaga głębszej analizy oraz znalezienia rozwiązania. Termin ten odnosi się również do trudnych sytuacji, które wymagają znalezienia sposobu wyjścia. To głównie tego typu wyzwania zostały przez naszych ankietowanych opisane

Z czym najbardziej borykają się nasi respondenci? Na liście wyzwań pojawiły się kwestie związane z zarządzaniem ludźmi, ich motywacją i zaangażowaniem, komunikacją oraz organizacją zadań.

Aż 25% badanych wskazało na trudności z motywowaniem do brania ról na spotkaniach oraz brakiem samodzielności. Co piąty ankietowany wskazał na niski poziom wiedzy dotyczącej udzielania jakościowych ewaluacji. 15% badanych zauważyło, że wielokrotnie pojawiają się te same błędy podczas ewaluacji. Wskazują na to małe doświadczenie wielu członków klubu, brak komunikacji odnośnie tempa rozwoju oraz brak odpowiednich materiałów edukacyjnych na początek.

Na liście obszarów do wzmocnienia znalazła się również pomoc w budowaniu pewności siebie oraz w konstruowaniu przemówień (15%).

10% respondentów uważa, że większą motywację mogliby zyskać, gdyby do klubu byli częściej zapraszani goście z bogatym doświadczeniem i wiedzą, a także gdyby dostępne były dodatkowe inicjatywy, w tym szkolenia z wystąpień publicznych.

Jaka forma wsparcia jest dla klubowiczów odpowiednia?

Aby dowiedzieć się, którą z form wsparcia członkowie uważają dla siebie za najbardziej odpowiednią, zaproponowałam naszym ankietowanym 5 grup narzędzi:

1. Publikacje, np: posty na funpage, grupie członkowskiej, materiały na dysku google, filmiki na youtube

2. Warsztaty, szkolenia edu, prelekcje członków klubu”

3. Doradztwo u Wice Prezesa ds. Edukacji, u Prezesa

4. Mentoring klubowy, coaching

5. Inne

Wśród odpowiedzi na pierwszym miejscu znalazły się warsztaty, szkolenia oraz prelekcje wygłaszane przez członków klubu. Aż 45% osób wskazało, że udział w tego typu wydarzeniach jest najbardziej oczekiwany i efektywny.

Drugą odpowiedzią, co do ilości oddanych głosów, jest mentoring klubowy i coaching. W 34% wszystkich ankietowanych uważa współpracę z mentorem lub coachem w rozwiązywaniu problemów za skuteczną.

9% ankietowanych preferuje kontakt z różnymi członkami klubu, w tym z Wice Prezes ds. Edukacji i z Prezesem.

Ankietowani zaproponowali także mentoring międzyklubowy, jako skuteczny sposób wymiany doświadczeń z członkami z innych klubów (6%). Badani zasugerowali także spotkania zarządu, obserwację rozwoju innych członków podczas spotkań klubu jako cenną formę pomocy w 3% przypadków.

Publikacje wśród respondentów zajmują niższy stopień podium, z ogólnym wynikiem 3%.

Gdzie zazwyczaj klubowicze szukają pomocy?

W ankiecie zbadałam, gdzie nasi członkowie szukają faktycznie wsparcia i kto pomaga im w rozwiązywaniu trudności. Dodatkowo zapytałam, jak podejmują konkretne działania w celu skutecznego rozwiązania napotkanych problemów.

Okazuje się, że co trzeci respondent wskazał na warsztaty, szkolenia i prelekcje (31%) jako formy, w których faktycznie uzyskują wsparcie w pokonywaniu swoich wyzwań. Co czwarty respondent wskazał na mentoring klubowy i coaching jako najbardziej pomocne. W naszym klubie oczekiwania co do tych pierwszych dwóch form wsparcia są zatem spełnione.

Dopiero w kolejności respondenci sięgają po wiedzę zawartą w publikacjach (19%) lub przeglądają materiały szkoleniowe udostępnione przez klub (6%). Wydaje się więc, że respondenci są skłonni podejmować działania samodzielnie, zanim poproszą innych członków klubu o pomoc.

Rozmowa z innymi członkami w klubie (16%) lub poza nim, w ramach wymiany doświadczeń międzyklubowych (3%), okazała się skuteczna w przypadku co piątego respondenta. Natomiast najmniejsze zainteresowanie wykazano w klubie w stosunku do bezpośredniej pomocy doradców zarządu ds. edukacji lub Prezesa.

Jak dużo satysfakcji z klubu odczuwają byli i obecni członkowie?

Analizując cele oraz preferencje klubowiczów, najczęstsze problemy w klubie oraz preferowane i faktyczne formy wsparcia, przejdźmy do oceny poziom satysfakcji w klubie w skali od 1 do 5.

Największą satysfakcję z doświadczenia w klubie wykazują zarówno nowi członkowie, którzy dołączyli w ciągu ostatniego roku, jak i ci, którzy są z nami od siedmiu lat. Jednak dwie osoby z najdłuższym stażem są sporadycznie obecne.

Osoby z doświadczeniem do 2 lat oceniły klub wysoko, przyznając oceny 4 i 5.

Największe zróżnicowanie występuje u tych z 2-4 letnim stażem oraz wśród byłych członków. Jedna osoba, która już nas odwiedza, ale nie jest naszym członkiem, oceniła swój poziom satysfakcji tylko na 1 punkt, podając za powód niski poziom wiedzy większości członków.

Jednak aż 88% byłych i obecnych członków przyznało klubowi oceny 4 i 5, co uważam za świetny wynik.

Kiedy powrócą byli klubowicze?

Wśród pytań pojawiło się także co musiałoby się stać, aby były klubowicz powrócił w aktywne szeregi naszego klubu?

W przeważającej większości (34%) brak aktywnego uczestnictwa wynika z innych obecnych priorytetów, takich jak opieka nad dziećmi, intensywne zaangażowanie w pracę oraz inne zobowiązania.

Pocieszające jest to, że większość z nich planuje powrócić do klubu, gdy tylko ich sytuacja życiowa się ustabilizuje.

10% respondentów nie czuje wewnętrznej motywacji do korzystania z klubu.

Natomiast 3% osób rozważyłaby chęć powrotu przy wyższej jakości wiedzy i doświadczenia klubowego.

W trakcie spotkania omówiliśmy, co przyczynia się do satysfakcji członków klubu, co ich motywuje, a co pobudza prawdziwe zaangażowanie. Przyjrzeliśmy się również pytaniom dotyczącym indywidualnych celów, istocie członkostwa w klubie oraz osobistym aspiracjom. Zastanawialiśmy się, jak organizacja może lepiej odpowiadać na bieżące potrzeby swoich członków.

W swoim projekcie przedstawiłam wyniki badań i przeszliśmy do części warsztatowej.

Podzieliłam uczestników na trzy zespoły. Każdy zespół otrzymał temat związany z głównymi problemami w klubie, zidentyfikowanymi przez ankietowanych - brakiem zaangażowania w przyjmowanie ról, oporem wobec ewaluacji mów oraz niechęcią do korzystania z systemów klubowych.

Celem każdego zespołu było stworzenie inspirujących przemówień, które miały przekonać członków klubu do aktywnego uczestnictwa, samodzielnego korzystania z systemów oraz regularnego udzielania ewaluacji. Po przygotowaniu mów, reprezentanci zespołów przedstawili swoje rozwiązania.

Na zakończenie odbyło się głosowanie na najbardziej motywujące rozwiązanie, a zwycięzca otrzymał słodką nagrodę dla swojego zespołu.

W opiniach gości i klubowiczów:

Opinie gości i członków klubu po spotkaniu były niezwykle pozytywne. Osoba uczestnicząca w spotkaniu Toastmasters po raz pierwszy, chwaliła nasz klub za gotowość do przeprowadzania retrospektyw, wyciągania wniosków i wprowadzania rozwiązań. Inny członek klubu zaproponował udostępnianie nagranej prezentacji dotyczącej satysfakcji klubowej każdemu nowemu członkowi, ze względu na jej wartość edukacyjną.

Cieszę się, że mogłam ponownie przyczynić się do rozwoju klubu, co jednocześnie przyniosło wartość innym osobom zarówno w klubie, jak i poza nim.

Jeśli jesteś zainteresowany/a zbadaniem satysfakcji członków w Twoim zespole, zapraszam do kontaktu.

Kiedy pytasz swoich pracowników o opinię, pokazujesz im, że ich zdanie ma znaczenie. To sprawia, że czują się ważni i potrzebni, co zwiększa ich motywację. Zmotywowani pracownicy chętniej dzielą się swoimi pomysłami, wierząc, że zostaną wysłuchani. Chcą się rozwijać i angażują się bardziej, ponieważ czują, że mają wpływ na kształtowanie się organizacji i jej przyszłości. Ich cele osobiste zaczynają harmonizować z celami zespołowymi. Wraz ze wzrostem zaangażowania rośnie ich osobista satysfakcja. Do tego właśnie dążymy.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę:

  • prelekcja o kształtowaniu się satysfakcji "Start With Why"

  • warsztat, co Ty możesz zrobić ze swoją satysfakcją, a może..

  • kompleksowane badanie poziomu satysfakcji i zaplanowanie konkretnego planu działania w Twojej firmie/organizacji?

"Satysfakcja płynie z wysiłku, nie z osiągnięcia. Pełny wysiłek to pełne zwycięstwo" - Mahatma Gandhi

Podsumowanie

Analiza satysfakcji w zespole klubowym Toastmasters wykazała kilka kluczowych wniosków. Co drugi członek doświadcza pełnej satysfakcji z uczestnictwa, w tym zarówno nowi jak i ci z długim stażem. Jednakże paradoksalnie, najbardziej zadowoleni klubowicze często przestają być aktywnymi członkami, co sugeruje możliwe problemy utrzymania ich zaangażowania. Wyniki badań wykazały, że brak aktywności często wynika z obecnych priorytetów życiowych, choć większość z nich planuje powrót do klubu w przyszłości. Niektórzy respondenci, którzy nie odczuwają motywacji, wskazali na potrzebę wyższego poziomu wiedzy i doświadczenia w klubie jako czynniki, które mogłyby ich zmotywować do powrotu.

Ostatecznie, aż 88% byłych i obecnych członków klubu oceniło swój poziom satysfakcji na 4 i 5 punktów, co stanowi pozytywny wynik.

Dziękuję wszystkim serdecznie za udział w badaniu.

Edit:

W dniu 14 maja 2024 roku poprowadziłam 355. spotkanie wrocławskiego klubu biznesowego Toastmasters.